Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

SARAJEVO - 1 NOĆENJE

Foto: Branka Nikolić (vesela_sosa)

Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine a ujedno i njen glavni kulturni, obrazovni, trgovinski i politički centar. Grad okružuju planine Trebević, Jahorina, Bjelašnica, Igman, Treskavica i Romanija a od istoka prema zapadu kroz grad protiče reka Miljacka. Ovo je i grad burne istorije i mesto ubistva austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda. Takođe, Sarajevo je idealna destinacija ukoliko ste ljubitelj dobre hrane, meraka i sevdaha.

BIH, SARAJEVO
fakultativno: Vrelo Bosne, Mostar i Blagaj
polazak: 10.05.2024. (petak noć)  ||  povratak: 13.05.2024. (ponedeljak rano jutro)

PROGRAM PUTOVANJA-PREDUGOVORNO OBAVEŠTENJE:                       Program 05/2024 sa cenovnikom br.1 od 29.02.2024.

1. DAN (PETAK, 10.05.2024) KIKINDA – ZRENJANIN – NOVI SAD – ŠABAC – LOZNICA

Sastanak putnika u 22.30h ispred agencije Banat Tours (Dr. Zorana Đinđića 19, Kikinda). Polazak u 23.00h. Agencija šalje SMS obaveštenje sa informacijama o polasku dan pre putovanja. Ukoliko ne dobijete poruku do 15h, molimo Vas da kontaktirate agenciju.Vožnja preko Bašaida, Melenaca, Zrenjanina, Novog Sada, Šapca i Loznice sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.                          

2. DAN (SUBOTA, 11.05.2024) SARAJEVO – VRELO BOSNE (fakultativno)

Planirani dolazak u Sarajevo je u jutarnjim časovima (u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima i uslova na putu). Odlazak na panoramsko razgledanje grada a potom i na pešačku turu po centru Sarajeva uz pratnju lokalnog vodiča: Baščaršija, mostovi na Miljacki, Alipašino polje, Grbavica, Marijin dvor, Skenderija, Narodno pozorište, Gradska većnica, Inat kuća, Trg Sebilj, Kazandžiluk ulica, Baščaršijska džamija, stara pravoslavna crkva. Fakultativni odlazak na Vrelo Bosne. Posle 15h smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.                         

3. DAN (NEDELJA, 12.05.2024) SARAJEVO – BLAGAJ I MOSTAR (fakultativno)

Doručak. Odjava iz hotela i pakovanje stvari u autobus. Slobodno vreme do večernjih sati a mi Vam preporučujemo fakultativni izlet prema Blagaju i Mostaru. Po dolasku u Blagaj, odlazak do izvorišta reke Bune-jednog od najlepših i najvećih kraških izvora u Evropi. Reka Buna izvire iz pećine koja se nalazi ispod stene visoke oko 200 metara i očarava posetioce svojom smaragdno-zelenom bojom. Pored izvorišta nalazi se i čuvena sufijska tekija. Slobodno vreme. Nastavak putovanja prema Mostaru. Po dolasku u Mostar prošetaćemo starom čaršijom u kojoj se nalaze mnogobrojne zanatske radionice i suvenirnice, i preći preko Starog mosta koji je čuven po visinskim skokovima u Neretvu. Slobodno vreme. Povratak u Sarajevo i polazak u večernjim časovima za Srbiju. Putovanje kroz Bosnu i Srbiju sa usputnim zadržavanjima radi odmora.          

4. DAN (PONEDELJAK, 13.05.2024) LOZNICA – ŠABAC – NOVI SAD – ZRENJANIN - KIKINDA

Dolazak na mesto polaska u ranim jutarnjim časovima – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa.

TERMIN PUTOVANJA

HOTEL

CENA ARANŽMANA

10.05 - 13.05.2024.

WALTER 4*

89 EVRA

DEVIZNI DEO IZ TABELE SE PLAĆA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NARODNE BANKE SRBIJE NA DAN UPLATE
Doplata za 1/1 sobu 20 evra (isključivo na upit); doplata za dodatno sedište u autobusu 50 evra (isključivo na upit);                                            Ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz

-CENA ARANŽMANA OBUHVATA: prevoz autobusom turističke klase prosečne udobnosti na navedenoj relaciji; smeštaj u hotelu 4* (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija - isključivo na upit) sobama na bazi 1 noćenja sa doručkom (švedski sto - samoposluživanje); razgledanje Sarajeva u pratnji lokalnog vodiča; usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja, troškove ogranizacije i realizacije putovanja.

-CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA: putno zdravstveno osiguranje, individualne troškove i fakultativne izlete.

-NAČIN PLAĆANJA I ROK ZA PRIJAVE:  

I RATA (MART) – 29 EUR;

II RATA (APRIL) – 20 EUR;

III RATA (MAJ) – 20 EUR;

IV RATA (JUN) – 20 EUR.

Plaćanje je gotovinski (uplata na blagajni agencije) ili elektronskim putem uz prethodno dobijene instrukcije od strane agencije. Krajnji rok za prijavu je 15 dana pre polaska na put ili do popune raspoloživih mesta.

 

-FAKULTATIVNI IZLETI (min. 25 pax za realizaciju): Vrelo Bosne (uključena ulaznica)-10 EUR; BLAGAJ i MOSTAR-20 EUR Napomena:Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije... Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa. U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner.

OPIS SMEŠTAJA - opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera

Hotel WALTER 4* se nalazi u Sarajevu, na liniji gradskog prevoza i tramvajem/gradskim autobusom je povezan sa centrom grada. Sobe poseduju kupatilo, TV, klima uređaj... Sobe su sa 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija - isključivo na upit). Hotel poseduje loby bar i restoran u kom se poslužuje doručak. Doručak je na bazi švedskog stola – samoposluživanje. Web stranica hotela: walterhotel.ba/ 

Molimo Vas da se pre zaključenja Ugovora o putovanju detaljno upoznate sa programom putovanja, Opštim uslovima putovanja i posebnim napomenama koje čine sastavni deo Ugovora o putovanju.
U skladu sa odredbama Zakona o turizmu, Organizator Banat Tours doo Kikinda-ogranak turistička agencija ima depozit u visini od 500,00  evra na dinarskom računu: 200-3015260101016-48 i garanciju putovanja za kategoriju licence B u visini od 5.000,00 evra, za slučaj insolventnosti Organizatora putovanja i naknade štete koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja i davanja saglasnosti za izdavanje bankarske garancije broj 015/2023  od 22.05.2023.  zaključenog sa Primaocem garancije Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Broj bankarske garancije 360299623280118880 od 15.06.2023. Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd, ul. Kraljice Marije 3, Beograd; MB: 07004893; PIB: 100002549

                                                  PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 45 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja putnika rok za otkaz putovanja je 7 dana pre početka putovanja. Agencija zadržava pravo da realizuje prevoz uz korekciju cene ili u saradnji sa drugom agencijom. Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu i u tarifama prevoznika. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE BANAT TOURS DOO

ORGANIZATOR PUTOVANJA TURISTIČKA AGENCIJA BANAT TOURS DOO, LICENCA OTP 42/2023, kategorija B

POSEBNE NAPOMENE

 • Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata…), agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1000 dinara po ugovoru.
 • Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.
 • Putnik je dužan da prilikom potpisivanja ugovora dostavi organizatoru putovanja sve tražene podatke, uključujući i broj isprave sa kojom se prelazi granica. Ukoliko prilikom potpisivanja ugovora nije dostavio traženi podatak, rok za dostavu je 48 sati.
 • Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja, a za ulazak u Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
 • Ukoliko putnici izvrše doplatu za dodatno sedište u autobusu, nemaju prava na refundiranje novca nakon putovanja ukoliko u autobusu ostane još slobodnih mesta.
 • Dan pred polazak organizator putovanja šalje obaveštenje sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.
 • Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4h vožnje na usputnim stajalištima, u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
 • Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo jer ni prevoznik ni hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
 • Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
 • Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je jedan kofer i jedan komad ručnog prtljaga.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free” pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...).
 • Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
 • Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
 • Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš / WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet...). Savetujemo da se i sami više informišete o istima putem interneta, na društvenim mrežama i specijalizovanim portalima koji pružaju tu vrstu pomoći putnicima poput www.tripadvisor.com, www.booking.com
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
 • Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl uzeće se u razmatranje ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj…). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
 • Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva Vaša putovanja jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 • Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su započele plaćanje ili uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.