Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Kontakt

ORGANIZATOR PUTOVANJA - Licenca OTP 42/2023 B
BANAT TOURS d.o.o. 
PREDUZEĆE ZA TURISTIČKE USLUGE I TRGOVINU NA VELIKO I MALO KIKINDA

Sedište: Trg srpskih dobrovoljaca 16, Kikinda 23300

ogranak (poslovnica turističke agencije):
Dr. Zorana Đinđića 19, KIKINDA 23300


Telefon: 0230/422-100
Mobilni: 064/6421-663
Tel./Fax: 0230/424-794

 

Licenca OTP 42/2023 B od 02.08.2023.

E-mail:banat.tours@gmail.com

PIB: 104259727     MB: 20120819 
ŠIFRA DELATNOSTI: 7911 - delatnost putničkih agencija

 

Odgovorno lice: Snežana Markovdirektor 

Osoba zadužena za prijem reklamacija:

Snežana Markov, tel. 0230/422-100, e-mail: reklamacije@banattours.co.rs

Tekući račun:

160-279433-51 Banca Intesa a.d. Beograd

Radno vreme:
Radnim danima: 09.00 – 18.00h
Subota: 09.00 - 13.00h
Nedelja: neradan dan

GARANCIJA PUTOVANJA

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu, Organizator Banat Tours doo Kikinda-ogranak turistička agencija ima depozit u visini od 500,00  evra na dinarskom računu: 200-3015260101016-48 i garanciju putovanja za kategoriju licence B u visini od 5.000,00 evra, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja i davanja saglasnosti za izdavanje bankarske garancije broj 015/2024  od 22.05.2024.  zaključenog sa Primaocem garancije Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Broj bankarske garancije 360299623280118880 od 06.06.2024. Amandman 1; Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd, ul. Kraljice Marije 3, Beograd; MB: 07004893; PIB: 100002549

Primalac bankarske garancije može pozvati banku na plaćanje u periodu koji ne može biti duži od šest meseci , računajući od datuma kada je bankarska garancija prestala da važi. Korisnik bankarske garancije, putnik aktivira bankarsku garanciju  bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka propisanog slučaja preko Primaoca bankarske garancije Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686,  pisanimputem ili telegramom  na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnažne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.) 

 

Pronađite nas na mapi